Date: 550

Text Assertion Source
 • [Sørensen 1995] Sørensen, Henrik H. “Divine Scrutiny of Human Morals in an Early Chinese Buddhist Sūtra: A Study of the Si Tianwang jing (T590).” Studies in Central and East Asian Religions 8 (1995): 44-83.
 • [Strickmann 2002] Strickmann, Michel. Chinese Magical Medicine. Edited by Bernard Faure. Stanford: Stanford University Press, 2002.
 • 170-178

 • Date: mid-6c
 • [Karashima 2006] Karashima Seishi 辛嶋静志. “Zhuanji baiyuanjing de yichu niandai kaozheng: Chuben Chongdai boshi de yanjiu jianjie” 《撰集百緣經》的譯出年代考證:出本充代博士的研究簡介. Hanyushi xuebao 漢語史學報 6 (2006): 49–52.
 • Title: Jiuhu zhongsheng eji jing 救護眾生惡疾經; Jiuhu jibing jing 救護疾病經; Jiu jibing jing 救護疾病經; Jibing jing 疾病經
 • Date: 6th century
 • [Fang 2010] Fang Ling 方玲. “Sûtras apocryphes et maladie.” In Médecine, religion et société dans la chine médiévale: étude de manuscrits chinois de Dunhuang et de Turfan, Tome II, sous la direction de Catherine Despeux, 1001-1093. Paris: Collège de France, Institut des Hautes Études Chinoises, 2010.
 • 1003-1004

 • Date: 6c
 • [Fang and Lu 2023] Fang Yixin 方一新 and Lu Lu 盧鹭. “Jin shiyu nian cong yuyan jiaodu kaobian keyi Fojing chengguo de huigu yu zhanwang” 近十余年從語言角度考辨可疑佛經成果的回顧與展望.” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Online Edition), Jan. 2023: 1–24.
 • 8

 • Date: 500-550
 • [Strickmann 2002] Strickmann, Michel. Chinese Magical Medicine. Edited by Bernard Faure. Stanford: Stanford University Press, 2002.
 • 106-107

 • Title: Dhāraṇī Book of Āṭavaka General of the Demons
 • Date: 500-550
 • [Strickmann 2002] Strickmann, Michel. Chinese Magical Medicine. Edited by Bernard Faure. Stanford: Stanford University Press, 2002.
 • 143-151

Name Date Notes Search