Source: T460 Postface

Anon. Wenshushili jing lü jing ji 文殊師利淨律經記.

Preserved at CSZJJ T2145:55.51b8-13. Text: 經後記云。沙門曇法護。於京師遇西國寂志從出此經。經後尚有數品。其人忘失。輒宣現者轉之為晉。更得其本補令具足。太康十年四月八日。白馬寺中。聶道真對筆受。勸助劉元謀傅公信侯彥長等.

Assertions

Assertion Argument Place in source Search

Translated in 289 by Dharmarakṣa 曇法護[var. 竺法護, SYM], with Nie Daozhen 聶道真 as amanuensis 筆受.
經後記云。沙門曇法護[var. 竺法護, SYM]。於京師遇西國寂志從出此經。經後尚有數品。其人忘失。輒宣現者轉之為晉。更得其本補令具足。太康十年四月八日。白馬寺中。聶道真對筆受。勸助劉元謀傅公信侯彥長等.

Edit

Translated in 289 by Dharmaraksa 曇法護[var. 竺法護, SYM], with Nie Daozhen 聶道真 as amanuensis 筆受. 經後記云。沙門曇法護[var. 竺法護, SYM]。於京師遇西國寂志從出此經。經後尚有數品。其人忘失。輒宣現者轉之為晉。更得其本補令具足。太康十年四月八日。白馬寺中。聶道真對筆受。勸助劉元謀傅公信侯彥長等. Dharmaraksa 竺法護, 曇摩羅察 T0460; 佛說文殊師利淨律經