Date: 265

Text Assertion Source
 • [Ōno 1954] Ōno Hōdō 大野法道. Daijō kai kyō no kenkyū 大乗戒経の研究. Tokyo: Risōsha 理想社, 1954.
 • 360

 • Date: W, Jin or later
 • [Fang and Lu 2023] Fang Yixin 方一新 and Lu Lu 盧鹭. “Jin shiyu nian cong yuyan jiaodu kaobian keyi Fojing chengguo de huigu yu zhanwang” 近十余年從語言角度考辨可疑佛經成果的回顧與展望.” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Online Edition), Jan. 2023: 1–24.
 • 8

 • Date: W. Jin or later
 • [Fang and Lu 2023] Fang Yixin 方一新 and Lu Lu 盧鹭. “Jin shiyu nian cong yuyan jiaodu kaobian keyi Fojing chengguo de huigu yu zhanwang” 近十余年從語言角度考辨可疑佛經成果的回顧與展望.” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Online Edition), Jan. 2023: 1–24.
 • 8

 • Date: after Sanguo
 • [Fang and Lu 2023] Fang Yixin 方一新 and Lu Lu 盧鹭. “Jin shiyu nian cong yuyan jiaodu kaobian keyi Fojing chengguo de huigu yu zhanwang” 近十余年從語言角度考辨可疑佛經成果的回顧與展望.” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Online Edition), Jan. 2023: 1–24.
 • 8

 • Date: after Sanguo
 • [Fang and Lu 2023] Fang Yixin 方一新 and Lu Lu 盧鹭. “Jin shiyu nian cong yuyan jiaodu kaobian keyi Fojing chengguo de huigu yu zhanwang” 近十余年從語言角度考辨可疑佛經成果的回顧與展望.” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Online Edition), Jan. 2023: 1–24.
 • 8

Name Date Notes Search