Source: T425 Colophon

Anon. Chu Xian jie jing ji 出賢劫經記.

Preserved at CSZJJ T2145:55.48c2-8. 未詳作者 賢劫經。永康元年七月二十一日。月支菩薩竺法護。從罽賓沙門得是賢劫三昧。手執口宣。時竺法友從洛寄來。筆者趙文龍。使其功德福流十方普遂蒙恩離於罪蓋。其是經者。次見千佛。稽受道化受菩薩決。致無生忍至一切法。十方亦爾.

Assertions

Assertion Argument Place in source Search

Translated in the year 300. Translated by Dharmarakṣa. Scribe(?) 筆者 was Zhao Wenlong 趙文龍.
賢劫經。永康元年七月二十一日。月支菩薩竺法護。從罽賓沙門得是賢劫三昧。手執口宣。時竺法友從洛寄來。筆者趙文龍。使其功德福流十方普遂蒙恩離於罪蓋。其是經者。次見千佛。稽受道化受菩薩決。致無生忍至一切法。十方亦爾.

Edit

Translated in the year 300. Translated by Dharmaraksa. Scribe(?) 筆者 was Zhao Wenlong 趙文龍. 賢劫經。永康元年七月二十一日。月支菩薩竺法護。從罽賓沙門得是賢劫三昧。手執口宣。時竺法友從洛寄來。筆者趙文龍。使其功德福流十方普遂蒙恩離於罪蓋。其是經者。次見千佛。稽受道化受菩薩決。致無生忍至一切法。十方亦爾. Dharmaraksa 竺法護, 曇摩羅察 T0425; 賢劫經