Text: San pin hui guo jing 三品悔過經

Summary

Identifier [None]
Title San pin hui guo jing 三品悔過經 [CSZJJ]
Date [None]
Translator 譯 Dharmarakṣa 竺法護, 曇摩羅察 [CSZJJ]

Assertions

Preferred? Source Pertains to Argument Details

No

[CSZJJ]  Sengyou 僧祐. Chu sanzang ji ji (CSZJJ) 出三藏記集 T2145. — T2145 (LV) 7b12-9c11

Entry author: Michael Radich

Edit

No

[Kawano 2006]  Kawano Satoshi 河野訓. Shoki kan'yaku butten no kenkyū: Jiku Hōgo o chūshin to shite 初期漢訳仏典の研究 : 竺法護を中心として. Ise: Kōgakkan Daigaku Shuppanbu, 2006. — 73-92, esp. Table 2, 75-77

Kawano notes that in the list of works ascribed to Dharmarakṣa at CSZJJ T2145 (LV) 7b12-9c11, a considerable number of works (Kawano counts 31 [I count 38 --- MR] are given precise dates only in the versions of the text in the Song-Yuan-Ming line, that is to say, the same dates are missing in the Korean version of CSZJJ. This note lists all those texts. The Song version of the CSZJJ notes on these texts, as reconstructed according to the Taishō apparatus, reads as follows (the date in parentheses preceding each text is Kawano's calculation of the Gregorian equivalent for the reign date given in the note):

(267) 比丘尼誡經一卷(太始三年九月十日出)
(267) 三品悔過經一卷(太始三年九月二十一日出)
(271) 文殊師利五體悔過經一卷(舊錄云文殊師利悔過經泰始七年正月二十七日出) T459
(271) 持人菩薩經三卷(泰始七年九月十五日出) T481
(273) 鴈王經一卷(太始九年二月一日出)
(290) 法沒盡經一卷(或云空寂菩薩所問經太熈元年二月七日出) cf. T2029?
(290) 給孤獨明德經一卷(舊錄云給孤獨氏經太熈元年末出)
(291) 馬王經一卷(永平元年中出)
(291) 普義經一卷(永平中出)
(291) 鹿母經一卷(元康初出) T182a/b
(297) 觀行不移四事經一卷(元康中出)
(297) 四婦喻經一卷(元康中出)
(302) 樓炭經五卷(安公云出方等太安元年正月二十三日出部)
(302) 菩薩十住經一卷(太安元年十月三日出) T283
(303) 五百弟子本起經一卷(舊錄云五百弟子自說本末經太安二年五月一日出或云佛五百弟子自說本起經) T199
(303) 胞胎經一卷(舊錄云胞胎受身經太安二年八月一日出)T317
(303) 佛為菩薩五夢經一卷(舊錄云佛五夢太安二年五月六日出或云太子五夢) T310(4)?
(303) 彌勒本願經一卷(或云彌勒菩薩所問本願]經太安二年五月十七日出) T349
(303) 順權方便經二卷(一本云惟權方便經舊錄云順權女經一名轉女身菩薩經太安二年四月九日出) T565
(303) 如幻三昧經二卷(舊錄云三卷太安二年五月十一日出) T342
(303) 舍利弗悔過經一卷(太安二年五月二十日出)not in T
(303) 十地經一卷(或云菩薩十地經太安二年十二月四日出)
(304) 所欲致患經一卷(太安三年二月七日出)T737
(304) 摩調王經一卷(出六度集太安三年正月十八日出)
(304) 照明三昧經一卷(太安三年二月一日出)
(304) 賈客經二卷(建武元年三月二日出)
(304) 嚴淨定經一卷(一名序世經元熈元年二月十八日出)
(304) 更出阿闍世王經二卷(建武元年四月十六日出)
(305) 人所從來經一卷(永興二年正月二十五日出)
(305) 十等藏經一卷(永興二年正月二十八日出)
(305) 鴈王五百鴈俱經一卷(永興二年二月二日出)
(305) 誡具經一卷(永興二年二月七日出)
(305) 決道俗經一卷(永興二年二月十一日出)
(305) 猛施經一卷(舊錄云猛施道地經永興二年二月二十日出)
(305) 城喻經一卷(永興二年三月一日出)
(306) 譬喻三百首經二十五卷(永興三年二月七日出)
(307) 無極寶經一卷(別錄所載先闕安錄或云無極寶三昧經永嘉元年三月五日) T636
(307) 阿差末經四卷(或云阿差末菩薩經別錄所載安錄先闕永嘉元年十二月一日出) T403

Entry author: Michael Radich

Edit