Date: 400

Text Assertion Source
 • [Ono and Maruyama 1933-1936] Ono Genmyō 小野玄妙, Maruyama Takao 丸山孝雄, eds. Bussho kaisetsu daijiten 佛書解說大辭典. Tokyo: Daitō shuppan, 1933-1936 [縮刷版 1999].
 • s.v., Vol.10, 261 (Miyoshi Shikao 三好鹿雄)

 • [Ono and Maruyama 1933-1936] Ono Genmyō 小野玄妙, Maruyama Takao 丸山孝雄, eds. Bussho kaisetsu daijiten 佛書解說大辭典. Tokyo: Daitō shuppan, 1933-1936 [縮刷版 1999].
 • s.v., Vol.5, 288-289 (Mizuno Kōgen 水野弘元)

 • [Ono and Maruyama 1933-1936] Ono Genmyō 小野玄妙, Maruyama Takao 丸山孝雄, eds. Bussho kaisetsu daijiten 佛書解說大辭典. Tokyo: Daitō shuppan, 1933-1936 [縮刷版 1999].
 • s.v., Vol. 7, 477-483 (Hasuzawa Seijun 蓮澤成淳)

 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [T] T = CBETA [Chinese Buddhist Electronic Text Association]. Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經. Edited by Takakusu Junjirō 高楠順次郎 and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭. Tokyo: Taishō shinshū daizōkyō kankōkai/Daizō shuppan, 1924-1932. CBReader v 5.0, 2014.
 • [Hayashiya 1945] Hayashiya Tomojirō 林屋友次郎, Iyaku kyōrui no kenkyū‚ 異譯經類の研究, Tokyo: Tōyō bunko, 1945.
 • 455-476

 • [Fajing 594] Fajing 法經. Zhongjing mulu 眾經目錄 T2146.
 • T2146 (LV) 119c14

 • [Fajing 594] Fajing 法經. Zhongjing mulu 眾經目錄 T2146.
 • T2146 (LV) 129b1.

 • [Fajing 594] Fajing 法經. Zhongjing mulu 眾經目錄 T2146.
 • T2146 (LV) 116c8

 • [Fei 597] Fei Changfang 費長房. Lidai sanbao ji (LDSBJ) 歷代三寶紀 T2034.
 • T2034 (XLIX) 51c22, 83c3-4

 • [Fei 597] Fei Changfang 費長房. Lidai sanbao ji (LDSBJ) 歷代三寶紀 T2034.
 • T2034 (XLIX) 55b5, 83c9, 116c23-24

 • [Fei 597] Fei Changfang 費長房. Lidai sanbao ji (LDSBJ) 歷代三寶紀 T2034.
 • T2034 (XLIX) 83c1, 92a5

 • [Sakaino 1935] Sakaino Kōyō 境野黄洋. Shina Bukkyō seishi 支那佛教精史. Tokyo: Sakaino Kōyō Hakushi Ikō Kankōkai, 1935.
 • 588-589

 • [Fang 2014] Fang Guangchang 方广锠. "Yaoshi Fo tanyuan: dui 'Yaoshi Fo' Hanyi Fodian de wenxianxue kaocha 药师佛探源——对"药师佛"汉译佛典的文献学考察" Zongjiaoxue yanjiu 宗教学研究 2014, no. 4, 90-100.
 • 91

 • [Bielu CSZJJ] Bielu 別錄 as reported by CSZJJ 出三藏記集.
 • T2145 (LV) 11b13-14

 • [Xiong 2014] Xiong Juan 熊娟. "Yulanpen de yuyuan yuyi kaocha: jian ji Yulanpen jing de xingzhi" 盂蘭盆”的語源語義考查——兼及《盂蘭盆經》的性質. Hanyu shi xuebao 漢語史學報 (2014): 1:85–104.
 • Date: 5c
 • [Fang and Lu 2023] Fang Yixin 方一新 and Lu Lu 盧鹭. “Jin shiyu nian cong yuyan jiaodu kaobian keyi Fojing chengguo de huigu yu zhanwang” 近十余年從語言角度考辨可疑佛經成果的回顧與展望.” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Online Edition), Jan. 2023: 1–24.
 • 10

 • Date: late 4c-early 5c
 • [Su 1995] Su Jinren 蘇晉仁. "Xuyan" 序言. In Su Jinren and Xiao Lianzi 蕭鍊子, eds. Chu sanzang ji ji 出三蔵記集. Zhongguo Fojiao dianji xuankan 中國佛教典籍選刊, 1-32. Beijing: Zhonghua shuju, 1995.
 • 5-6

Name Date Notes Search
Shengjian, 聖堅, Fajian, 法堅 fl. ca. 388-408 Hayashiya, Iyaku kyorui no kenkyu 461-462, notes that Fajian 法堅, who was active in the W. Jin period, and Shengjian 聖堅, who was active under the reign of Qifu Gangui 乞伏乾歸 (a Xianbei 鮮卑 prince under the W. Qin 西秦, d. 412) , are two different persons, although some catalogues regarded them as the same person and used the two names interchangeably. See also Iyaku kyorui no kenkyu 310-315. Shengjian, 聖堅, Fajian, 法堅 Hayashiya, Iyaku kyorui no kenkyu 461-462, notes that Fajian 法堅, who was active in the W. Jin period, and Shengjian 聖堅, who was active under the reign of Qifu Gangui 乞伏乾歸 (a Xianbei 鮮卑 prince under the W. Qin 西秦, d. 412) , are two different persons, although some catalogues regarded them as the same person and used the two names interchangeably. See also Iyaku kyorui no kenkyu 310-315.